دستگاه کپی شارپ SHARP BP-10C20SHARP BP-10C20 copier
0 (0)

0دیدگاه کاربران

شناسه محصول: DX-2500N

در انبار موجود نمی باشد

دستگاه کپی شارپ SHARP BP-10C20SHARP BP-10C20 copier

0 (0)

0دیدگاه کاربران

شناسه محصول: DX-2500N
ویژگی های محصول
 • نوع دستگاه
 • رومیزی
 • نوع چاپ
 • رنگی / سیاه و سفید
 • سرعت کپی برداری
 • ﺗﻌﺪاد 20 ﮐﭙﻰ در دﻗﯿﻘﻪ برگه A4
 • ﺗﻌﺪاد 12 ﮐﭙﻰ در دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺮﮔﻪ A3
 • صفحه نمایش
 • LCD 5 خطی
 • سایز
 • حداﮐﺜﺮ ﺳﺎﯾﺰ A3 ، ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﯾﺰ A6
 • ظرفیت
 • اﺳــﺘﺎﻧﺪارد : ۳۵۰ ﺑﺮگ
 • حداکثر : ۱۸۵۰ برگ
 • زمان روشن شدن دستگاه
 • ۲۹ ثانیه
 • حافظه
 • ۲ گیگابایت
 • برق مورد نیاز
 • ولتاژ AC 10%± و 60/50 ﻫﺮﺗز
 • برق مصرفی
 • حداکثر 1.44KW
 • ابعاد
 • 560*560*560 mm
 • وزن تقریبی
 • 47 kg
 • سرعت اسکن
 • رﻧﮕﻰ و ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ: ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۳۷ ﺑﺮﮔﻪ در دﻗﯿﻘﻪ
 • متد اسکنر
 • اﺳﮑﻦ ( از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﻨﺘﺮل ﭘﻨﻞ )
 • اﺳﮑﻦ ( ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ TWAIN )
 • وضوح پرینتر
 • 600 * 600 dpi
 • رابط
 • USB 10 ,2.0 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BaseT
 • سایز سند کپی
 • حداکثر A3
 • زمان اولین کپی برداری
 • رنگی : ۱۱.۵ ثانیه ، سیاه و سفید : ۸ ثانیه
 • کپی برداری متوالی
 • حداکثر ۹۹۹ صفحه
 • وضوح کپی
 • dpi ﭘﺮﯾﻨﺖ 600 * 600
 • dpi اﺳﮑﻦ 400 * 600
 • + موارد بیشتر - بستن
 • بورس لوازم اداری خلیج فارس
 • شرکت مادیران - 18 ماه ضمانت تعویض
 • حتما قبل از اقدام به خرید جهت اطلاع از موجودی تماس بگیرید (7-88490164)

62.000.000تومان

نقد و بررسی اجمالی
 • ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻣﺎژول داﭘﻠﮑﺲ ﺑﺮاى ﮐﭙﻰ دو رو
 • ظرفیت کاغذ استاندارد ۳۵۰ برگ و ﺣﺪاﮐﺜــﺮ  ۱۸۵۰ ﺑﺮگ
 • ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﭙﻰ ﻣﻨﺎﺳــﺐ ۲ در ۱ و ۴ در ۱ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ قابلیت ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﻰ
 • ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺳــﮑﻦ ﺗﻤﺎم رﻧﮕﻰ از ﻣﺴــﯿﺮﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻤﯿﻞ ، ﺳﺮور و USB
 • ﻫﻨﮕﺎم اﺗﺼﺎل USB ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه دﺳﺘﻮر ﭼﺎپ و اﺳﮑﻦ اﺳﻨﺎد ﺑﺮ روى ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﺸﺎن داده ﻣﻰ ﺷﻮد ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ راﺣﺘﻰ دﺳﺘﻮر را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
 • شبیه سازی PCL6
 • ﭘــﻮرت USB ﺟﻬﺖ ﺳــﻬﻮﻟﺖ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺮ روى ﺟﻠﻮى دﺳــﺘﮕﺎه ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
 • ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭼﺮﺧﺶ اﺳﻨﺎد ﺟﻬﺖ ﭼﺎپ ﮐﺮدن اﺳﻨﺎد در ﺟﻬﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺎزى آن

نقد و بررسی

دستگاه کپی شارپ SHARP BP-10C20

دستگاه کپی شارپ SHARP BP-10C20

دستگاه کپی شارپ مدل BP-10C20T  ، این دستگاه سه کاره دارای ﭘﻨﻞ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎ 5LCD ﺧﻄﻰ بهبود یافته می باشد.

ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﮐﻪ ﮐﺎﻏﺬ در ﺳــﯿﻨﻰ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎى ﭘﺲ ﻗﺮار ﻣﻰ ﮔﯿﺮد ﺻﻔﺤﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺎﯾﺰ ﮐﺎﻏﺬ ﺑﺮ روى ﻣﺎﻧﯿﺘﻮر ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻰ ﺷــﻮد  ﺗﺎ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ آسانی ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺳــﺎﯾﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ را اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﺎ اﺳــﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﺪ ﺗﻌﺒﯿﻪ ﺷــﺪه ﺟﻬﺖ ﭼﺎپ ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﻰ، ﮐﺎرﺑــﺮ ﺑﻪ راﺣﺘــﻰ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ دو ﻃﺮف ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﻰ را ﺑﺮ روى ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ ﭼﺎپ ﻧﻤﺎﯾﺪ و همچنین امکان ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﯾﻰ ﺧﻮدﮐﺎر و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﮐﺮدن ﺳﺎﯾﺰ اﺳﻨﺎد ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ وجود دارد

ﮐﻠﯿﺪى ﺟﻬﺖ ذﺧﯿﺮه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳــﮑﻦ تعبیه شده که دسترسی به تنظیمات قبلی را آسان می کند. ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻰ از LDAP ﺑﺮاى ﻣﺮور آﺳﺎن آدرس ﻫﺎى اﯾﻤﯿﻞ

صفحه LED ﺟﻬﺖ آﮔﺎه ﮐﺮدن ﮐﺎرﺑﺮ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ دﺳﺘﮕﺎه همچنین دولامپ LED- یکی قرمز و دیگری سبز- وضعیت دستگاه را به کاربران نشان میدهد

دستگاه کپی شارپ مدل BP-10C20T ﺑــﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﺑﺮاى 30 ﮐﺎرﺑﺮ راهکار مناسبی ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮى از دﺳﺘﺮﺳــﻰ ﮐﺎرﺑﺮاﻧﻰ ﮐﻪ اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ می باشد .

از دیگر قابلیت های این دستگاه ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮدﮐﺎر ذﺧﯿﺮه اﻧﺮژى و دﺳــﺘﮕﯿﺮه ﺟﻬﺖ ﺳــﻬﻮﻟﺖ در ﺑﺎز و ﺑﺴــﺘﻪ ﮐﺮدن ﮐﺸﻮى ﮐﺎﻏﺬ

نمایش کامل نقد و بررسی
دیدگاه خود را در باره این کالا بیان کنید افزودن دیدگاه

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

  هیچ پرسش و پاسخی ثبت نشده است.

پرسش خود را درباره این کالا بیان کنید

ثبت پرسش
انصراف ثبت پرسش