اسکناس شمار مکس مدل BS110
اسکناس شمار مکس مدل BS110